Bonnie Duijs

Algemene voorwaarde

- Creative Studio Bonnie Duijs

Creative Studio Bonnie Duijs is
gevestigd in Noord-Scharwoude
en staat geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel te Alkmaar
onder nummer: 63916924.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en transacties tussen Creative Studio Bonnie Duijs en haar opdrachtgevers. Creative Studio Bonnie Duijs accepteert geen Algemene Voorwaarden van anderen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.3 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Creative Studio Bonnie Duijs.

2.1 De door Creative Studio Bonnie Duijs gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden, buiten Noord-Scharwoude (1723 LM), zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een reiskostenvergoeding van € 0,30 per kilometer. Daarnaast zijn ook de door Creative Studio Bonnie Duijs gemaakte parkeerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

3.1 Een boeking//accordering offerte komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of digitaal een aanbod van Creative Studio Bonnie Duijs aanvaardt.
3.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van Creative Studio Bonnie Duijs alvorens een boeking//accordering offerte te doen.
3.3 Aan druk- en zetfouten en verschrijvingen evenals verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.5 Bij tussentijds beëindigen van de opdracht na akkoord op de offerte is Creative Studio Bonnie Duijs genoodzaakt de gemaakte uren in rekening te brengen.

4.1 Betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden op de wijze en op het moment zoals op de factuur beschreven staat. Binnen 14 dagen.
4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
4.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Creative Studio Bonnie Duijs moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van de opdrachtgever.

5.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Creative Studio Bonnie Duijs te allen tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.
5.2 Bij opdrachten voor styling fotografie zal Creative Studio Bonnie Duijs zich inspannen om een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.
5.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Creative Studio Bonnie Duijs niet tot schadevergoeding aanspreken.

6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Creative Studio Bonnie Duijs gemaakte kosten als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
6.2 Geboekte opdrachten kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.
6.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
Bij annulering binnen 24 uur voor de opdracht 25% van het totale factuurbedrag.

7.1 Creative Studio Bonnie Duijs zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2 Creative Studio Bonnie Duijs is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Creative Studio Bonnie Duijs is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
7.3 Reclamaties dienen uiterlijk 24 uur, na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Creative Studio Bonnie Duijs te worden ingediend.
7.4 Creative Studio Bonnie Duijs sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden, die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Creative Studio Bonnie Duijs en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Creative Studio Bonnie Duijs kunnen worden toegerekend.
7.5 Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking de schade waartegen Creative Studio Bonnie Duijs is verzekerd en die door de verzekeraar worden vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen: gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

8.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Creative Studio Bonnie Duijs, te weten www.bonnieduijs.nl/algemene-voorwaarden
8.2 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Creative Studio Bonnie Duijs bestaat, is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Creative Studio Bonnie Duijs en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
9.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

0
    0
    Jouw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leegTerug naar winkel
    Scroll naar boven